fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban ÁSZF)

Melyek kiterjednek a Red Button Marketingkommunikációs Kft. (a továbbiakban Tervező) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit.

Tervező a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Tervezővel kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Tervező közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Tervező jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal.

Jelen ÁSZF hatályos 2018. október 29. napjától visszavonásig illetve módosításig.

1. SZERZŐDŐ FELEK

Szolgáltató (továbbiakban Tervező) Cég: Red Button Marketingkommunikációs Kft.
Cím: 1149 Budapest, Várna u. 12-14. III/309.
Adószám: 25577404-2-42
EU VIES: HU25577404
Telefon: +36 20 377 2717
E-mail: team@red-button.hu
Web: https://red-button.hu

Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKNÁL

Tervező az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről:

Grafikai tervezés, kiadványtervezés, arculattervezés

A szolgáltatás tartalma:

Grafikai tervezés
Arculattervezés és branding
Prospektusok, katalógusok, szóróanyagok
Általános tájékoztató anyagok a szolgáltatásokról
Kiadványtervezés
Hirdetések, sajtómegjelenések
Rendezvények, kiállítások kommunikációs anyagai
A munka elkészítésének folyamata:

a) Adminisztrációs Fázis

Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat.

b) Igényfelmérés, igények pontosítása

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, leadási paraméterek, gyártástechnológia, különleges igények) valamint az igényelt megvalósítási határidőt.

Hiányos, elégtelen brief esetén Tervező igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket („Brief”), valamint meghatározza/ összefoglalja a Tervező rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét.

Tervező kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára.

Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Tervezőt nem terheli felelősség, ilyen esetben Tervező jogosult indokolt költségei megtérítésére.

c) Munka előkészítése, anyaggyűjtés

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Tervező megrendelésnek.

Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Tervező archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Tervező minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek.

d) Grafikai tervezés megkezdése

Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Tervező valamennyi kommunikációs anyaghoz tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon történik.

e) Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyás

Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (e-mail-en) értesíti Tervezőt. Megrendelő felelőssége, hogy Tervező azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek továbbdolgozását kéri.

Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Tervezőnek. Ez alapján Tervező maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki és 50% újratervezési költséget számol fel.

Újratervezésnek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások.

f) Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel

Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor. A kidolgozás folyamán – többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít Tervező.

Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Tervező egy módosított ajánlatot állít össze és a munkát felfüggeszti annak Megrendelő általi elfogadásáig.

g) Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel

Tervező köteles a gyártást megelőzően bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő köteles a gyártás megkezdése előtt 3 munkanappal (1 hétnél rövidebb elkészülési határidő esetén 1 munkanappal) nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása ill. késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli.

A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Tervező nyilvántartásába kerül.

h) Az elfogadott állomány átadása:

Az elkészült terméket Tervező az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére.

A Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a gyártás előkészítéshez szükséges technikai információkról, melyek a következők:

gyártási technológia (ofszet, digitális, flexo, szita) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a Brief-ben egyeztette Tervező a Megrendelővel, a munka folyamán azonban ez módosulhat,

gyártásra előkészített anyag leadásának módja (lehet állomány: e-mail-en vagy CD-n, FTP).

Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. „forgató készítésére”, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a gyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata.

Ha a fenti paramétereket Megrendelő nem biztosítja Tervező részére, akkor tervező a nyomdai állományt a legjobb tudása szerint előkészíti, de a gyártás során észlelt hibákért nem vonható felelősségre.

Próbanyomat készítése és a próbanyomat összevetése a leadott grafikával Megrendelő feladata. Tervező nem vállal felelősséget a próbanyomás elmaradása, vagy nem az ellenőrzés figyelmen kívül hagyása következtében felmerülő hibákért.  

Dokumentumok archiválása

Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Tervező 1 évig archiválja.

3. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM

Amennyiben az egyedi szerződések az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, a Tervezői díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Tervezőnek megfizetni.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.

Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A §-a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 §-a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7 %-kal növelt összege.

4. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Tervező foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Tervezői díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Tervezői díj 50 %-áig köthető ki.

Ha a szerződés meghiúsulásáért a Tervező a felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Tervezőt illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Tervező árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi.

Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Tervező a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Tervező nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárta után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

5. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Tervező és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.

6. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

  • a felek közös megegyezésével,
  • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
  • a Tervező felmondásával vagy elállásával.

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Tervezőnek a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Tervező még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 30%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Tervező szerződésszerűen teljesített.

A Tervező jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

Ha a megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és nem rendezi tartozását.

Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.

Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

A Tervező azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Tervező költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

7. SZERZŐI JOGOK

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik:

Tervező – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok: Tervező által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Tervező.

A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat, közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól.

A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Tervezőt a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát.

Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Tervező eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját.

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog: A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

8. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az  irányadók.

Felmerülő kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.

Budapest, 2018. október 29.